Algemene voorwaarden Suzan Fastré Photography

Definities

 1. Suzan Fastré Photography: gevestigd te Tongeren onder BTW nummer BE0781.487.428
 2. Klant: degene met wie Suzan Fastré Photography een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Suzan Fastré Photography en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon
  handelt.

  Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, producten,
  aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen
  van diensten of producten door of namens Suzan Fastré Photography.
 6. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk
  en schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende
  algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

  Aanbiedingen en offertes
 8. Aanbiedingen en offertes van Suzan Fastré Photography zijn vrijblijvend, tenzij daarin
  uitdrukkelijk anders vermeld.
 9. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere
  aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 10. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn
  aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 11. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit
  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

  Aanvaarding
 12. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding,
  behoudt Suzan Fastré Photography zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog
  binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de
  klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 13. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Suzan Fastré Photography slechts, nadat de
  klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

  Prijzen
 14. Alle prijzen die Suzan Fastré Photography hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en
  exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en
  reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
  anders overeengekomen.
 15. Alle prijzen op die Suzan Fastré Photography hanteert voor zijn producten of diensten, op
  zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Suzan Fastré Photography te allen
  tijde wijzigen.
 16. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan,
  die Suzan Fastré Photography niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding
  c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
  prijsverhogingen.
 17. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg
  van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg
  is van een wettelijke regeling.
 18. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt
  door Suzan Fastré Photography vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 19. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven
  van Suzan Fastré Photography, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden
  verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 20. Indien partijen voor een dienstverlening door Suzan Fastré Photography een totaalbedrag
  zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en
  schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn
  overeengekomen.
 21. Suzan Fastré Photography is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 22. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Suzan Fastré Photography de
  klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 23. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het
  recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs
  vermeerderd met 10% uitkomt.
 24. Suzan Fastré Photography heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 25. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Suzan Fastré Photography prijsaanpassingen
  meedelen aan de klant.
 26. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Suzan Fastré Photography op te
  zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

  Betalingen en betalingstermijn
 27. Suzan Fastré Photography mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot
  50% van het overeengekomen bedrag verlangen tenzij expliciet een betaling
  van 100% is aangegeven.
 28. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het
  product te hebben voldaan.
 29. De klant dient bij een digitaal product de betaling volledig vooraf te voldoen.
 30. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat
  betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de
  laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
  verzuim en in gebreke is, zonder dat Suzan Fastré Photography de klant een aanmaning
  hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 31. Suzan Fastré Photography behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te
  stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor
  het totale bedrag van de diensten of producten.
  Gevolgen niet tijdig betalen
 32. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan
  is Suzan Fastré Photography gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te
  brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van
  een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 33. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke
  incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd
  aan Suzan Fastré Photography.
 34. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding
  voor buitengerechtelijke incassokosten.
 35. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Suzan Fastré Photography zijn verplichtingen
  opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 36. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de
  zijde van de klant, zijn de vorderingen van Suzan Fastré Photography op de klant
  onmiddellijk opeisbaar.
 37. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst
  door Suzan Fastré Photography, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs
  aan Suzan Fastré Photography te betalen.
  Recht van reclame
 38. Zodra de klant in verzuim is, is Suzan Fastré Photography gerechtigd het recht van reclame
  in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde
  producten.
 39. Suzan Fastré Photography roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke
  of elektronische mededeling.
 40. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame,
  dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk
  te retourneren aan Suzan Fastré Photography, tenzij partijen hierover andere afspraken
  maken.
 41. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor
  rekening van de klant.

  Herroepingsrecht
 42. Een klant kan een digitaal product wegens de directe toegang niet
  retourneren.

  Opschortingsrecht

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de
  nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te
  schorten.

  Retentierecht
 43. Suzan Fastré Photography kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval
  producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog
  openstaande rekeningen ten aanzien van Suzan Fastré Photography heeft voldaan, tenzij
  de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 44. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten
  waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Suzan Fastré Photography.
 45. Suzan Fastré Photography is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant
  mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
  Verrekening
  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een
  schuld aan Suzan Fastré Photography te verrekenen met een vordering op Suzan Fastré Photography.
  Eigendomsvoorbehoud
 46. Suzan Fastré Photography blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant
  volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien
  van Suzan Fastré Photography op grond van wat voor met Suzan Fastré Photography gesloten
  overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het
  tekortschieten in de nakoming.
 47. Tot die tijd kan Suzan Fastré Photography zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en
  de zaken terugnemen.
 48. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten
  niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 49. Indien Suzan Fastré Photography een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de
  overeenkomst als ontbonden en heeft Suzan Fastré Photography het recht om
  schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

  Levering
 50. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 51. Levering vindt plaats bij Suzan Fastré Photography, tenzij partijen anders zijn
  overeengekomen.
 52. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant
  aangegeven (email) adres.
 53. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan,
  heeft Suzan Fastré Photography het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het
  overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 54. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de
  klant een verlate levering niet aan Suzan Fastré Photography kan tegenwerpen.

  Verzekering
 55. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en
  verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en
  waterschade evenals diefstal:
  o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
  onderliggende overeenkomst
  o zaken van Suzan Fastré Photography die bij de klant aanwezig zijn
  o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 56. De klant geeft op eerste verzoek van Suzan Fastré Photography de polis van deze
  verzekeringen ter inzage.

  Bewaring
 57. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de
  overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel
  kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 58. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van
  producten komen geheel voor rekening van de klant.

  Garantie
 59. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn
  aangegaan, bevat deze voor Suzan Fastré Photography enkel inspanningsverplichtingen,
  geen resultaatsverplichtingen.
 60. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het
  voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant
  op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd,
  althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten
  behoeve van de klant in ontvangst neemt.
  Uitvoering van de overeenkomst
 61. Suzan Fastré Photography voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 62. Suzan Fastré Photography heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening
  (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 63. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na
  schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot
  door de klant.
 64. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Suzan Fastré Photography tijdig kan
  beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 65. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Suzan Fastré Photography tijdig kan
  beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit
  voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
  Informatieverstrekking door de klant
 66. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor
  de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en
  op gewenste wijze beschikbaar aan Suzan Fastré Photography.
 67. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de
  ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien
  deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst
  niet anders voortvloeit.
 68. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Suzan Fastré Photography de
  betreffende bescheiden.
 69. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de
  door Suzan Fastré Photography redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of
  bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst
  hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en
  extra uren voor rekening van de klant.

  Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
 70. De overeenkomst tussen Suzan Fastré Photography en de klant betreffende een dienst of
  diensten wordt aangegaan voor 3 maande, tenzij uit de aard van de
  overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
  anders zijn overeengekomen.
 71. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de
  overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde
  tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van
  een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst
  opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand,
  waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 72. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van
  bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een
  fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de
  klant Suzan Fastré Photography schriftelijk in gebreke stellen.
  Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd
 73. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die
  voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.
 74. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde
  overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een
  opzegtermijn van 3 maanden.
 75. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde
  overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming
  van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 76. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar
  is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.
  Geheimhouding
 77. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook)
  van Suzan Fastré Photography ontvangt geheim.
 78. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie
  betreffende Suzan Fastré Photography waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden
  dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat
  verspreiding ervan Suzan Fastré Photography schade kan berokkenen.
 79. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1
  en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 80. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor
  informatie:
  o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die
  later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een
  schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een
  wettelijke plicht
 81. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de
  onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop
  daarvan.

  Boetebeding
 82. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over
  geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij
  voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk
  opeisbare boete.
  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 83. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1
  genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 84. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling
  of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige
  vorm van schade.
 85. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet
  geen afbreuk aan de overige rechten van Suzan Fastré Photography waaronder zijn recht
  om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

  Vrijwaring

  De klant vrijwaart Suzan Fastré Photography tegen alle aanspraken van derden die verband
  houden met de door Suzan Fastré Photography geleverde producten en/of diensten.

  Klachten
 86. De klant dient een door Suzan Fastré Photography geleverd product of verleende dienst zo
  spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 87. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de
  klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de
  klant Suzan Fastré Photography daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
  maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 88. Consumenten dienen Suzan Fastré Photography uiterlijk binnen 2 maanden na
  constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 89. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
  tekortkoming, zodat Suzan Fastré Photography in staat is hierop adequaat te reageren.
 90. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een
  overeenkomst tussen partijen.
 91. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in
  ieder geval niet toe leiden dat Suzan Fastré Photography gehouden kan worden om andere
  werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

  Ingebrekestelling
 92. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken
  aan Suzan Fastré Photography.
 93. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een
  ingebrekestelling Suzan Fastré Photography ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
  Als Suzan Fastré Photography een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder
  van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond
  van die overeenkomst aan Suzan Fastré Photography verschuldigd zijn.

  Aansprakelijkheid Suzan Fastré Photography
 94. Suzan Fastré Photography is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt
  indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
  roekeloosheid.
 95. Indien Suzan Fastré Photography aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts
  aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de
  uitvoering van een overeenkomst.
 96. Suzan Fastré Photography is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 97. Indien Suzan Fastré Photography aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het
  bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt
  uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
  verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid
  beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de
  aansprakelijkheid betrekking heeft.
 98. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website
  of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en
  kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
  ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

  Vervaltermijn

  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Suzan Fastré Photography vervalt in elk
  geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of
  indirect voortvloeit.

  Recht op ontbinding
 99. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden
  wanneer Suzan Fastré Photography toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
  verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of
  geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 100. Is de nakoming van de verplichtingen door Suzan Fastré Photography niet blijvend of
  tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden
  nadat Suzan Fastré Photography in verzuim is.
 101. Suzan Fastré Photography heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden,
  indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet
  tijdig nakomt, danwel indien Suzan Fastré Photography kennis heeft genomen van
  omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn
  verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

  Overmacht
 102. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een
  tekortkoming van Suzan Fastré Photography in de nakoming van enige verplichting ten
  aanzien van de klant niet aan Suzan Fastré Photography kan worden toegerekend in een
  van de wil van Suzan Fastré Photography onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming
  van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt
  verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid
  niet van Suzan Fastré Photography kan worden verlangd.
 103. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet
  uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen,
  natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers,
  bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
  computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen,
  overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte
  weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 104. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Suzan Fastré Photography 1 of meer
  verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die
  verplichtingen opgeschort totdat Suzan Fastré Photography er weer aan kan voldoen.
 105. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen
  heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of
  gedeeltelijk ontbinden.
 106. Suzan Fastré Photography is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding
  verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig
  voordeel geniet.

  Wijziging van de overeenkomst

  Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het
  nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen
  tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

  Wijziging algemene voorwaarden
 107. Suzan Fastré Photography is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
  vullen.
 108. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
  doorgevoerd.
 109. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Suzan Fastré Photography zoveel mogelijk vooraf met
  de klant bespreken.
 110. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene
  voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

  Overgang van rechten
 111. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan
  derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke
  instemming van Suzan Fastré Photography.
 112. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals
  bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 113. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden
  nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze
  voorwaarden niet aan.
 114. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door
  een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Suzan Fastré Photography bij het
  opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 115. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgische recht
  van toepassing.
 116. De Belgisch rechter in het arrondissement waar Suzan Fastré Photography is gevestigd
  / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen
  van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
  voorschrijft.

  Opgesteld op 01 januari 2022