Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Suzan Fastré Photography Comm V., met maatschappelijke zetel te Neremstraat 262/3 - 3700 Tongeren is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0781.487.428. Hierna genoemd: Suzan Fastré Photography.

1.2 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Suzan Fastré Photography en de opdrachtgever, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden.

2. Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Suzan Fastré Photography. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2 Na ontvangst van het voorschot van €250,00 (in geval van een huwelijk) wordt de trouwdag definitief vastgelegd.

2.3 Elke annulering van een opdracht door een van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering wordt het voorschot niet terug betaald.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Suzan Fastré Photography, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigeren om het product in ontvangst te nemen.

3.2 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. Suzan Fastré Photography behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

4. Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door Suzan Fastré Photography.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekeringen e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

5. Betaling

5.1 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.2 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van Suzan Fastré Photography, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

6. Overmacht

6.1 Indien Suzan Fastré Photography de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Suzan Fastré Photography het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever. In dit geval worden de leverings- of uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd. Ingeval van annulering of overmacht wordt de opdrachtgever verwittigd en zijn er 2 mogelijkheden: *De fotograaf zoekt een vervangfotograaf die dicht aanleunt bij dezelfde stijl

en doet (indien het kan) de nabewerking. Het contract blijft zoals het is. *Opdrachtgevers mogen het contract opzeggen en krijgen het voorschot terug.

7. Klachten en garantie

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen aan Suzan Fastré Photography. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door Suzan Fastré Photography kan door de opdrachtgever niet beschouwd worden als een teken dat Suzan Fastré Photography de klacht tijdig of terecht acht.

7.2 Suzan Fastré Photography is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan hen toerekenbare tekortkoming. Suzan Fastré Photography kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van Suzan Fastré Photography is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling.

8. Overdracht van rechten

8.1 De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Suzan Fastré Photography heeft voldaan.

8.2 Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot goederen over op de opdrachtgever op het ogenblik van de levering.

9. Intellectuele eigendom

9.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde documenten en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Suzan Fastré Photography.

9.2 Foto's mogen gedeeld worden door de opdrachtgever mits vermelding van de fotograaf! Facebook: "Suzan Fastré Photography" Instagram: @suzanfastrephotography

9.3 Foto's mogen door de Suzan Fastré Photography gebruikt worden voor Social media, infobrochures,... Indien de opdrachtgever dit niet wenst, gelieve dit op voorhand door te geven.

9.4 Als er in de contractuele relatie met de opdrachtgever intellectuele eigendom tot stand komt, dan blijven de intellectuele rechten bij de opdrachtgever, tenzij er anders overeengekomen wordt.

10. Privacy

10.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient Suzan Fastré Photography te beschikken over de volgende gegevens van de opdrachtgever: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. Suzan Fastré Photography is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

10.2 In bepaalde omstandigheden is Suzan Fastré Photography verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Suzan Fastré Photography hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Suzan Fastré Photography van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de opdrachtgever werd afgesloten.

10.3 Indien Suzan Fastré Photography alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal Suzan Fastré Photography de nodige inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel.

10.4 De opdrachtgever heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

10.5 Suzan Fastré Photography draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de

opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.

11. Varia en geschillenregeling

11.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Suzan Fastré Photography van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.2 Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Suzan Fastré Photography afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Suzan Fastré Photography. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

11.3 Een eventuele in gebreke blijven van Suzan Fastré Photography om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.

11.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.5 In de relatie tussen Suzan Fastré Photography en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door Suzan Fastré Photography worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement waar Suzan Fastré Photography gevestigd is, onverminderd het recht voor Suzan Fastré Photography om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.